Door onze advocaat ambtenarenrecht Dennis Coppens

Vandaag werd bekendgemaakt dat een Amsterdamse politie commissaris wordt ontslagen op grond van strafontslag. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan plichtsverzuim door bekenden op kosten van de politie te fêteren. Tegen dit strafontslag besluit kan de commissaris in bezwaar en beroep. Of het besluit stand zal houden zal dus nog moeten blijken.

Wat is plichtsverzuim?

Als ambtenaar maakt u zich schuldig aan plichtsverzuim, indien u zich niet gedraagt op een wijze waarop een goed ambtenaar zich zou moeten gedragen. Dit is een bijzonder vage  en open norm. Al heel snel kan gedrag worden bestempeld als plichtsverzuim. In dat geval staan het bevoegd gezag verschillende sancties voorhanden. De meest voorkomende disciplinaire sancties zijn: berisping, schorsing, inhouding van salaristrede, (voorwaardelijk) ontslag (strafontslag).

Onderzoek naar plichtsverzuim

Alvorens een sanctie kan worden opgelegd zal op grond van deugdelijk onderzoek en zorgvuldig vastgestelde feiten eerst voldoende aannemelijk moeten zijn dat de ambtenaar zich aan plichtsverzuim heeft schuldig gemaakt. In dat onderzoek zult u moeten worden gehoord.

Zienswijze indienen en bezwaar

Indien u als ambtenaar wordt geconfronteerd met een voornemen tot strafoplegging heeft u het recht op een schriftelijke of mondelinge verantwoording. U moet daarvan te allen tijde gebruik maken, omdat dit het moment is waarop u uw zienswijze kunt geven. Na de verantwoording zal het bevoegd gezag een besluit nemen. Tegen dat besluit staan diverse rechtsmiddelen open.

Omdat het ambtenarenrecht complex is en disciplinaire procedures vol valkuilen zitten, is het verstandig om u te laten bijstaan door een deskundige. Quest advocaten heeft die deskundigheid in huis en staat u graag terzijde.