Slaafse nabootsing is binnen de intellectuele eigendomsrechten een enigszins vreemde constructie, vooral omdat een specifieke wettelijke regeling ontbreekt. De leer van de slaafse nabootsing is geschoeid op de onrechtmatige daad van artikel 6:162 BW. Kort gezegd gaat het om het zodanig namaken van een product dat er verwarring kan ontstaan tussen de twee producten. In eerste instantie lijkt het daarmee op het auteursrecht, merkenrecht en/of modellenrecht, waarin ook de mate van verwarringsgevaar bepaalt of er sprake is van inbreuk. Bij slaafse nabootsing zijn de eisen echter strenger dan bij de hiervoor genoemde intellectuele eigendomsrechten. Dit is te verklaren door het feit dat het hier in wezen gaat om een een restcategorie  binnen het intellectuele eigendomsrecht.

Wanneer bootst men slaafs na?

Ten eerste zij het opgemerkt dat de vrijheid om andermans producten na te maken voorop staat. Dit volgt uit het idee dat er een zo groot mogelijke vrije-mededinging moet zijn. De vraag is dus, wanneer maakt men producten van een andere zodanig na dat er geen sprake meer is van eerlijke mededinging? Dat is het geval indien:

1. Men aspecten van het concurrerende originele product overneemt die niet bijdragen aan de bruikbaarheid of deugdelijkheid van het nagebootste product.

Men kan dus alle kenmerken overnemen, maar triviale of louter esthetische kenmerken moet men niet overnemen indien deze niet bijdragen aan de algehele deugdelijkheid. Dit volgde uit een uitspraak uit 1953 van de Hoge Raad (Hister Karry Krane). Én

2. er moet verwarring ontstaan ten aanzien van het nagebootste product.

Het bewijzen van verwarringsgevaar bij slaafse nabootsing is lastig. Men moet in eerste instantie aantonen dat het product een eigen plaats op de markt heeft verworven. Het bewijs leveren is lastig omdat de eisen anders zijn dan bijvoorbeeld het onderscheidend vermogen bij een merk.

Voordelen van slaafse nabootsingsleer

Hoewel het bewijzen van slaafse nabootsing lastig is, is het een veelgebruikte rechtsgrond om oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Het leerstuk is daarnaast ook breed inzetbaar omdat het als een soort restcategorie tracht de ‘juridische gaten’ op te vullen die de andere intellectuele eigendomsrechten laten vallen. Slaafse nabootsing heeft  daarnaast als voordeel dat het in theorie een oneindig beschermingsregime kan bieden dat niet in tijd beperkt is. Ook is slaafse nabootsing uitgezonderd van de regeling die de verliezende partij in een geding veroordeelt in de daadwerkelijke proceskosten. Het financiële risico van een op slaafse nabootsing gebaseerde rechtsvordering is dus kleiner, met mogelijk eenzelfde juridisch resultaat als bijvoorbeeld een op het auteursrecht gebaseerde rechtsvordering. Als u vragen heeft over een door u ontwikkeld product dat mogelijk nagemaakt is, maar mogelijkerwijs niet via het auteursrecht of een ander intellectueel eigendom beschermd is, kunt u altijd contact opnemen voor een vrijblijvend advies.

Neem vrijblijvend contact met ons op.