Door onze advocaat horeca Yuri Benjamins.

In principe kunnen huurder en verhuurder zelf afspraken maken over de hoogte van de huurprijs en vervolgens de verhoging daarvan. In specifieke gevallen kunnen huurder en verhuurder de rechter ook om huurprijsherziening vragen. Wanneer een van de twee van mening is dat de geldende huurprijs niet overeenstemt met de huurprijs van vergelijkbare ruimtes ter plaatse, kan diegene een vordering in stellen bij de rechter om de huurprijs nader vast te stellen.

Voorwaarden huurprijsherziening

Voordat een rechter een vordering tot huurprijsherziening zal behandelen, moet er ten minste aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • Wanneer de huurovereenkomst voor bepaalde tijd gold, moet die looptijd voor het ingaan van de nieuwe huurprijs zijn verlopen. In alle andere gevallen, moet er ten minste vijf jaar zijn verstreken sinds de vorige huurprijsaanpassing.
  • Er moet een advies over de nadere huurprijs zijn opgesteld door een door huurder en verhuurder benoemde deskundige. Wanneer partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over een te benoemen deskundige, kan de rechter ook worden gevraagd om een deskundige aan te wijzen.

Wijze van huurprijsherziening

Bij de huurprijsherziening dient de rechter rekening te houden met de volgende omstandigheden:

  • het gemiddelde van de huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse,
  • zoals die hebben gegolden in de vijf jaar voor het instellen van de vordering tot huurprijsherziening,
  • waarbij de huurprijzen volgens de algemene ontwikkeling van het prijspeil sinds de dag waarop zij golden herleid tot het prijsniveau op de dag waarop de vordering tot huurprijsherziening is ingesteld.

Met andere woorden, de rechter kijkt met name naar wat op de markt de huurprijs voor vergelijkbare bedrijfsruimte is. Daarom is noodzakelijk dat er een deskundigenrapport wordt gebruikt, al is de rechter daar ook niet aan gebonden.

Conclusie

Mocht u vragen hebben over huurprijsherziening of het daaraan ten grondslag liggende deskundigenrapport, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend advies.