Door onze advocaat huurrecht Lisa Benjamin.

De afgelopen jaren is de schaarste aan goedkope huurwoningen toegenomen. Schaarse woonruimte, ook wel sociale huurwoningen, moeten volgens de Huisvestingswet 2014 evenwichtig en rechtvaardig worden verdeeld. Woningcorporaties en woningstichtingen streven dan ook ernaar deze schaarse woonruimte zo evenwichtig en rechtvaardig mogelijk te verdelen. Woningcorporaties en stichtingen zien dan ook erop toe dat schaarse woningen ook door de huurder als zijn hoofdverblijf worden gebruikt en niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

In de meeste huurovereenkomsten voor woonruimte is overeengekomen dat de huurder zijn hoofdverblijfplaats in de woning moet hebben. Daarnaast wordt ook de onderverhuur of het (gedeeltelijk) in gebruik geven van de woning aan een derde -zonder toestemming van de verhuurder- verboden. Dit geldt ook voor het laten inwonen van vrienden en/of familieleden in de woning. Vaak wordt daar ook een forse (contractuele) boete aan gekoppeld. Als de verhuurder vermoedt dat de huurder zijn hoofdverblijfplaats niet heeft in de woning en dat de woning zonder zijn toestemming door derden in gebruik is gegeven, zal al snel worden aangenomen dat sprake is van woonfraude. In dat geval wordt de huurder verzocht zijn medewerking te verlenen om de huurovereenkomst op te zeggen. De verhuurder voert daartoe aan dat de huurder zijn contractuele verplichtingen uit de huurovereenkomst niet is nagekomen. Als de huurder de opzegging van de huurovereenkomst weigert, kan de verhuurder bij de rechter vorderen dat de huurovereenkomst alsnog wordt ontbonden. Doorgaans zal de verhuurder dreigen met een zogenoemde kortgedingprocedure waardoor al op zeer korte tijd ontruiming van de woning zal worden verzocht. De vraag die de rechter alsdan zal moeten beantwoorden is of de tekortkoming door de huurder een ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. Als deze vraag bevestigend wordt beantwoord, zal de huurder de woning op zeer korte termijn moeten verlaten. Met andere woorden: de huurder komt op straat te staan. Het is dus van groot belang dat de huurder tijdig contact opneemt met een advocaat als hij wordt verdacht van woonfraude.

Word jij door jouw verhuurder verdacht van woonfraude? Neem dan snel contact op met een van onze advocaten voor advies!