Quest advocaten is statutair gevestigd te Amsterdam aan de Pedro de Medinalaan 63 (1086 XP) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34369353.

De maatschap Quest Advocaten is de vewerkingsverantwoordelijke als bedoeld in artikel 4 lid 7 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en stelt het doel en de middelen vast waarmee uw persoonsgegeven worden verwerkt. U kunt contact opnemen met dhr. J. Frielink die als vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke te bereiken via info@questadvocaten.nl of telefonisch via 020 – 623 45 77.

Quest Advocaten verwerkt in persoonsgegevens van haar cliënten en contacten. Vanwege de aard van onze dienstverlening verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens of persoonsgegevens van gevoelige aard. Wij informeren u derhalve graag volledig over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. In deze privacy verklaring informeren wij u welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel, welke beveiligingsmaatregelen wij hebben getroffen en wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Door gebruik te maken van de website gaan wij er vanuit dat u akkoord met deze privacy verklaring. Indien u wenst te protesteren tegen de verwerking van uw persoonsgegeven verwijzen wij u graag naar het hoofdstuk over uw rechten.

Welke persoonsgegevens wij verwerken

Hieronder treft u de persoonsgegevens die wij, afhankelijk van de geleverde en verzochte diensten, van u verwerken. De genoemde persoonsgegevens worden niet altijd verwerkt, maar slechts indien het doel van de verwerking het gebruik van deze persoonsgegevens rechtvaardigt.

Verwerking van algemene persoonsgegevens

Uw naam

Uw adres

Uw e-mailadres

Uw (mobiele)telefoonnummer

Uw geboortedatum

Uw geslacht

Juridische vragen die u stelt (via de website)

Uw (IBAN)bankrekeningnummer

Uw motivatiebrief

Uw C.V.

technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze websites

Verwerking van bijzonder persoonsgegevens

Uw ras

Uw Burgerservicenummer (BSN)

Uw lidmaatschap van een vakbond

Uw strafrechtelijk verleden

Uw (persoonlijke)financiële situatie

Juridische gegevens met betrekking tot uw (rechts)zaak

Doel van de gegevensverwerking

  • Quest Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens om de dienstverlening aan u mogelijk te maken.
  • Wij zullen uw contactgegevens gebruiken om u te informeren over de voortgang in uw zaak.
  • Daarnaast gebruiken wij uw e-mailadres middels een nieuwsbrief op de hoogte te houden over ontwikkelen binnen bepaalde rechtsgebieden of over Quest Advocaten

Door ons ingeschakelde verwerkers

Wij maken bij de uitvoering van onze dienstverlening gebruik van derden voor de verwerking van persoonsgegevens. De door ons ingeschakelde verwerkers treffen alle benodigde technische- en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Tevens zijn de door Quest Advocaten ingeschakelde verwerkers een overeenkomst met Quest Advocaten aangegaan waarin overeengekomen is dat deze verwerkers alle privacy wetgeving naleven.

De door ons ingeschakelde verwerkers zijn:

  • Basenet B.V.

Uw rechten

Recht om toestemming in te trekken

Indien Quest Advocaten van u toestemming heeft verkregen om persoonsgegevens te verwerken heeft u ten alle tijden het recht om deze toestemming weer in te trekken.

Recht van inzage en correctie

U heeft te allen tijde recht om inzage te vragen in de over u verzamelde persoonsgegevens. U heeft eveneens het recht om de door Quest Advocaten verwerkte persoonsgegevens (door Quest Advocaten ) te laten corrigeren.

Recht van vergetelheid

U heeft het recht om Quest Advocaten te verzoeken alle over u verzamelde gegevens te verwijderen. In beginsel dient Quest Advocaten aan dit verzoek te voldoen. In bepaalde gevallen kan een ander (wettelijke) belang zwaarder wegen dan het recht op vergetelheid, zulks ter beoordeling van Quest Advocaten.

Recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht om, indien u na een klacht niet in samenspraak met Quest Advocaten tot een oplossing kan komen, een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt uw klacht schriftelijk indien en insturen naar het volgende adres:

Autoriteit Persoonsgegevens.

Postbus 93374, 2509 AJ

Den Haag

Toepasselijk recht & overige

Eventuele juridische geschillen die ontstaan als gevolg van dit privacy statement zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter onder toepasselijkheid van de Nederlandse wet.

Indien Quest Advocaten overgaat op een derde partij of dat Quest Advocaten fuseert met een derde partij, mogen uw persoonsgegevens bekend worden gemaakt aan deze partij. Deze partij verkrijgt daarmee het recht om uw persoonsgegevens te blijven verwerken zoals overeengekomen is in dit privacy statement.

Indien u vragen, klachten of opmerkingen heeft aangaande het gebruik van uw persoonsgegevens, dient u deze via een e-mailbericht aan Quest Advocaten (info@questadvocaten.nl) kenbaar te maken.