Ondernemingsrecht ziet strikt genomen op het deel van het civiele recht betrekking hebbende op rechtspersonen, zoals bepaald in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. In de praktijk wordt het doorgaans veel breder getrokken en wordt ondernemingsrecht gezien als de verzameling van rechtsgebieden, die betrekking kunnen hebben op ondernemingen. Wij hebben zelf ook aansluiting gezocht bij de meer gangbare uitleg van ondernemingsrecht en zien daar ook diverse rechtsgebieden onder vallen, mede ook omdat dit aansluit bij de diverse specialisaties van ons kantoor. Quest Advocaten kan u dan ook bijstaan op diverse rechtsgebieden, waar u als ondernemer mee te maken kunt krijgen.

Rechtsvormen

Ondernemingen kunnen in verschillende vorm worden gedreven, sommige met rechtspersoonlijkheid en andere zonder rechtspersoonlijkheid. Voor de eerste categorie dient met name te worden gedacht aan besloten en naamloze vennootschappen, waarbij de regelgeving is vastgelegd is boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast komen in de ondernemingspraktijk ook veelvuldig rechtsvormen voor zonder rechtspersoonlijkheid, zoals eenmanszaken, vennootschappen onder firma (v.o.f.), maatschappen en commanditaire vennootschappen (c.v.).

Rechten en plichten

De reikwijdte van de rechten en plichten van ondernemingen wordt in de basis bepaald door de gekozen rechtsvorm, maar evenzeer door de overeenkomsten welke ondernemingen in de praktijk aangaan. Voor beide situaties geldt dat er de nodige complicaties kunnen ontstaan, in het bijzonder in het kader van de uitleg van de bedoelingen partijen en de vertegenwoordigingsbevoegdheid. Het is daarom van belang dit niet alleen bij aanvang op een juiste wijze vast te leggen, maar ook gedurende het bestaan van de onderneming te blijven monitoren.

Interne geschillen

Het is nooit helemaal te voorkomen dat er binnen de onderneming geschillen ontstaan. Dit kan gelden voor bestuurders of aandeelhouders onderling, maar ook tussen werkgevers en werknemers. In dergelijke gevallen is het wenselijk om dit in een vroeg stadium op te pakken, zodat voor beide partijen het juridisch kader snel inzichtelijk is.

Externe geschillen

Wanneer ondernemingen zich begeven in het handelsverkeer zijn conflicten met derden ook niet uit te sluiten. In het merendeel van de gevallen zal het geschil op een commerciële wijze worden opgelost, maar dat is niet altijd mogelijk. In ieder geval is het verstandig om een juiste inschatting van de juridische mogelijkheden te maken, zodat voor de beste oplossing kan worden gekozen. Of het nu gaat om geschillen over contracten, aansprakelijkheidskwesties, beslaglegging en gerechtelijke procedures of faillissementssituaties, in alle gevallen kunt u contact zoeken met Quest Advocaten voor een deskundig juridisch advies, zodat wij u kunnen helpen om uw onderneming succesvol te maken en te houden.

Quest Advocaten

Quest Advocaten is een advocatenkantoor dat al ruim dertig jaar ondernemers bijstaat en adviseert op verschillende rechtsgebieden, waar ondernemers mee in aanraking komen. Of het nu arbeidsrechtelijke vragen, contractuele vragen of puur ondernemingsrechtelijke vragen zijn, wij kunnen u voorzien van een deskundig advies. Daarbij heeft het onze voorkeur om u niet alleen een juridisch antwoord te geven, maar bovenal samen op zoek naar te gaan naar de beste oplossing voor uw situatie. Niet iedere ondernemer heeft immers hetzelfde belang en door een goed beeld te vormen van uw onderneming zijn wij in staat om op een heldere manier uw mogelijkheden te schetsen en daarbij te helpen de beste oplossing voor u te kiezen.

Heeft u vragen? Bel dan direct: 020 – 623 45 77 of vul het formulier in!

Neem vrijblijvend contact met ons op.