Algemene voorwaarden Quest Advocaten

Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

1.1 Quest Advocaten is een maatschap van natuurlijke personen die zich ten doel stelt de praktijk uit te oefenen van advocaat. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende en vervolgopdrachten van opdrachtgevers van Quest Advocaten.

Opdracht

2.1 Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven en te zijn aanvaard door Quest Advocaten. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

2.2 De opdrachtgever vrijwaart Quest Advocaten tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van opzet of grove schuld.

Honorarium en verschotten

3.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door Quest Advocaten omvatten het honorarium en de verschotten vermeerderd met B.T.W.

3.2.  Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.

3.3.  Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door Quest Advocaten periodiek vast te stellen basisuurtarief, welk tarief wordt vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid.

3.4 Tenzij tussen Quest Advocaten en de opdrachtgever uitdrukkelijk anders is overeengekomen is Quest Advocaten bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het hiervoor genoemde basisuurtarief te wijzigen.

3.5.   De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door Quest Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald. Het betreft onder meer kosten zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels en vertalingen. Voorts bestaan de verschotten uit de kantoorkosten die forfaitair worden berekend op 6% van het honorarium.

Betaling

4.1 De betalingstermijn der declaraties bedraagt 14 dagen. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande declaratiebedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ten belope van 15% van het declaratiebedrag met een minimum van € 100,-.

4.2 Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Quest Advocaten, nadat die opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de betrokken opdrachtgever opschorten totdat het bedrag der declaratie is voldaan. Quest Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

4.3 De opdrachtgever stemt ermee in dat Quest Advocaten haar declaratie(s) verrekent met hetgeen Quest Advocaten of de aan haar verbonden stichting derdengelden van hem onder zich heeft of krijgt.

5 Depotstorting

5.1. Quest Advocaten kan indien daartoe gelet op de aard van de zaak aanleiding bestaat, van de opdrachtgever een depotstorting verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden zullen worden aangevangen. Een depotstorting wordt bij het einde van de opdracht verrekend met hetgeen Quest Advocaten nog bij de opdrachtgever kan declareren.

6 Beroepsaansprakelijkheid
6.1.  Quest Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering .

6.2.  Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het kader van deze verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico, dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van Quest Advocaten komt. Indien er om wat voor reden dan ook geen uitkering door de verzekering van Quest Advocaten plaatsvindt, zal de aansprakelijkheid van Quest Advocaten en aan haar verbonden advocaten en medewerkers beperkt blijven tot het in het betreffende dossier in rekening gebracht honorarium met een maximim van € 15.000.

6.3 Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat door Quest Advocaten, een derde wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de opdracht te verrichten, is Quest Advocaten niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derde.

6.4. Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW verjaart iedere rechtsvordering jegens Quest Advocaten en/of aan haar verbonden advocaten en medewerkers in ieder geval 1 jaar nadat de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt is ontdekt of redelijkerwijs had moeten zijn ontdekt.

7 Archivering

7.1. Behoudens voor zover uit de wet of specifieke voorschriften van de beroepsgroep anders voortvloeit, zullen de originele stukken na het einde van de opdracht desgewenst aan de opdrachtgever worden verstrekt. Het betreffende dossier wordt gedurende tenminste vijf jaar bewaard.

8 Toepasselijk recht / bevoegde rechter      

8.1. Op de rechtsverhouding tussen Quest Advocaten en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.

8.2. Daarnaast is ook de kantoorklachtenregeling van toepassing. Deze kantoorklachtenregeling wordt op verzoek kosteloos toegezonden en is tevens te raadplegen en te downloaden op de website van Quest Advocaten.

8.3.  Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd om van enig geschil tussen Quest Advocaten en een opdrachtgever kennis te nemen.

Download onze algemene voorwaarden hier in .PDF formaat. Om dit .PDF bestand te openen heeft u Acrobat Reader nodig. Dit kunt u via deze link downloaden.

Download a English version of our general terms and conditions. To open this .PDF file you need Acrobat Reader, which you can download via this link.