Door onze advocaat scheiding Amsterdam Marijke Helmonds

In artikel 1:253a BW biedt de Wetgever aan ouders met gezag de mogelijkheid om in geval van een geschil met de andere ouder dit voor te leggen aan de rechter.

Veel voorkomende problemen zijn:

  • een geschil over de schoolkeuze;
  • een geschil over de hoofdverblijfplaats van een kind/ bij wie is het kind ingeschreven;
  • weigeren van toestemming om met het kind op vakantie te gaan of voor een verhuizing;
  • een geschil over de omgangsregeling met betrekking tot het kind;
  • een geschil over de wijze waarop de ouders elkaar informeren en raadplegen betreffende het kind of dat een ouder helemaal geen informatie krijgt of geraadpleegd wordt;
  • Wijziging van kinderalimentatie en wijziging van het gezag horen in deze procedure niet thuis.

Overleg

Voordat een dergelijk geschil aan de rechter wordt voorgelegd proberen advocaten eerst door middel van overleg een oplossing voor het probleem te bereiken. Onenigheid tussen de ouders is immers voor kinderen heel schadelijk. Als het echt niet anders kan, moet men naar de rechter.

De procedure bij de Rechtbank

De 1:253a-procedure begint met de indiening van een verzoekschrift bij de rechtbank door de advocaat van de gezaghebbende ouder. Het verzoekschrift is een bericht aan de rechtbank met het verzoek aan de rechter om iets te doen, zoals het geven van vervangende toestemming aan een ouder om te verhuizen of om een beslissing te nemen over de schoolkeuze of hoofdverblijf.

Verzoekschrift

Na ontvangst van het verzoekschrift wordt op de Rechtbank een zittingsdatum bepaald. In de wet staat dat de zaak op een zitting moet worden behandeld binnen zes weken nadat het verzoekschrift is ingediend.

Verweerschrift

De andere ouder mag een een schriftelijk verweer en ook bewijsstukken indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen door middel van een advocaat. Ook kan de andere ouder zelf naar de zitting gaan en daar reageren op de inhoud van het verzoekschrift van de andere ouder. In dat geval is er geen advocaat nodig, maar het is zeer de vraag of dat verstandig is.

Mondelinge behandeling

De rechter zal tijdens de mondelinge behandeling proberen om een oplossing tussen de ouders tot stand te brengen. Ook kan de rechter de ouders voorstellen om naar een mediator te gaan of een coachingstraject.

Uitspraak

Indien de ouders geen oplossing kunnen bereiken volgt meestal binnen 4 weken de schriftelijke uitspraak.

Hoger beroep

Wanneer een van beide ouders zich niet kan verenigen met de inhoud van de beschikking van de rechtbank kan tegen deze beschikking binnen 3 maanden hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof.