Onze advocaat airbnb legt u in 8 stappen uit wat u moet doen indien de gemeente u een bestuurlijke boete voor de verhuur via airbnb wilt opleggen.

Weiger de toegang

U heeft het recht om de gemeentelijke toezichthouders de toegang tot de woning te weigeren. Zij mogen immers alleen met toestemming van de bewoner de woning betreden. Artikel 5:15 Algemene wet bestuursrecht stelt: “Een toezichthouder is bevoegd, met medeneming van de benodigde apparatuur, elke plaats te betreden met uitzondering van een woning zonder toestemming van de bewoner.”

Indien u de toezichthouders de toegang weigert hebben zij niet de mogelijkheid om de woning te inspecteren en eventuele overtredingen in de woning te constateren. U moet zich wel realiseren dat de gemeente Amsterdam ook zonder een onderzoek in een woning tot bestuurlijke boete oplegging over kan gaan.

In de rechtspraak is bepaald dat indien de gasten in een airbnb de toezichthouders de woning binnenlaten, dit ook als toestemming te gelden heeft. In dat geval zullen de toezichthouders de gasten vaak uitleggen waarom ze komen en dat ze de woning even willen inspecteren. Vaak zullen de gasten de toezichthouders binnenlaten vanwege de autoriteit die de toezichthouders uitstralen.

Het kan handig zijn om de gasten voorafgaand te informeren over de rechten van de toezichthouders. Ook kunt u de gasten in uw airbnb vragen om contact met u op te nemen op het moment dat de toezichthouders voor uw deur staan

Gebruik uw zwijgrecht

De toezichthouders zullen bij het binnentreden iedereen moeten wijzen op het feit dat zij niets hoeven te zeggen: de cautie. Het is verstandig om niet te veel informatie te verstrekken zonder dat u een advocaat of jurist heeft geraadpleegd. Vaak zullen de toezichthouders vriendelijk en terloops naar bepaalde informatie vragen die op het eerste oog zeer onschuldig lijkt. Vaak is het dit soort informatie die resulteert in de bestuurlijke boete voor uw airbnb. Bedenk dus goed waar u antwoord op geeft en hoe u daar antwoord op geeft. U heeft het recht om te zwijgen en eventueel een advocaat in te schakelen die u bijstaat.

Vraag het dossier op bij de gemeente

De gemeente baseert haar boetebesluit op de stukken zoals die door de handhavers zijn overlegd. Meestal zullen de handhavers foto’s hebben gemaakt. Ook zal een uitdraai van de advertentie op AirBnB of Booking.com gebruikt worden ter onderbouwing van de boete.

Het hebben van alle relevantie bewijzen is van belang om een bezwaar- of beroepschrift te doen slagen. Als immers de bewijzen waar de gemeente haar besluit op baseert niet voldoende zijn, is dit meer dan genoeg reden om de boete te vernietigen.

Het is daarom zeer belangrijk om een goed dossier op te bouwen, waarbij u de feitelijke constateringen van de gemeente zeer kritisch onderzoekt. Op het moment dat de feiten niet kloppen, is de kans groot dat u gelijk kunt krijgen in een procedure bij de rechter. Wel is gebleken dat de rechter zeer streng is als het gaat om het bewijs in airbnb zaken.

Consulteer een advocaat airbnb

Op het moment dat de bestuurlijke boete voor airbnb of het voornemen daartoe binnenkomt is het raadzaam om u te laten informeren door een specialist. Een aantal zaken met betrekking tot de vakantieverhuur regeling zijn onderhand vrij duidelijk geworden. In die gevallen zult u geen specialist hoeven in te schakelen. Een voorbeeld is de boete voor het niet naleven van de meldplicht. Deze bestuurlijke boete airbnb van € 6000,- is door u zelf goed aan te vechten en vereist mogelijk niet direct de inzet van een in airbnb gespecialiseerde advocaat.

Er zijn echter ook veel voorbeelden van zaken waarbij winst of verlies afhangt van de kennis van de wetgeving, beleidsregels en relevante rechtspraak. Alleen al om die reden is het handig om u even te laten informeren. U kunt bijvoorbeeld een hoop informatie vinden op ons blog over airbnb. Op dit blog bespreken wij vaak nieuwe uitspraken van de rechter of nieuwe regelgeving omtrent airbnb.

Zienswijze indienen

Indien u een voornemen krijgt tot het opleggen van een bestuurlijke boete voor uw airbnb, krijgt u altijd de kans om een zienswijze in te dienen. Wij schreven al eerder een blog over het opstellen van een zienswijze bij een boete voor airbnb.

Het is van belang om u te realiseren dat het opstellen van een zienswijze een belangrijke stap is in het traject rondom het boetebesluit. Het geeft u de kans om op een informele wijze uw licht op de zaak te laten schijnen voordat de gemeente overgaat tot het opleggen van een bestuurlijke boete airbnb.

Het is raadzaam om de zienswijze door of in samenspraak met een advocaat te laten opstellen. Wij zien het vaak voorkomen dat airbnb verhuurders in de zienswijze veel informatie weggeven die op een later moment tegen hen gebruikt wordt. In dat opzicht heeft het indienen van de zienswijze ook een risico. Het informele karakter maakt dat mensen soms hun eigen verdediging schaden.

Bezwaar tegen bestuurlijke boete

Mocht de gemeente naar aanleiding van de zienswijze geen reden zien om van het opleggen van een bestuurlijke boete af te zien, dan zullen zij overgaan tot het daadwerkelijk opleggen van de boete voor de airbnb verhuur. In dat geval heeft u nog de mogelijkheid om bezwaar te maken.

Een bezwaarschrift richt u ook tot het bestuursorgaan dat het primaire bestuurlijke boetebesluit heeft genomen. In dat geval moet u dus, na het eventueel schrijven van een zienswijze, weer opnieuw een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

Hoewel dit bezwaarschrift door andere ambtenaren in behandeling wordt genomen, is de kans niet groot dat uw bezwaarschrift resulteert in de herroeping van de bestuurlijke boete. Toch is het noodzakelijk om een bezwaarschrift in te dienen. Alleen al omdat u daarmee de mogelijkheid openhoudt om in beroep of zelf hoger beroep te gaan.

Hoger beroep tegen bestuurlijke boete airbnb

Indien de bestuurlijke boete naar aanleiding van het bezwaarschrift niet worden herroepen, dan resteert nog enkel een beroepsprocedure. In dat geval tekent u beroep aan bij de bestuursrechter.

Het voordeel van een procedure bij een bestuursrechter tegen een bestuurlijke boete airbnb is dat de rechter het boetebesluit weer in zijn geheel toetst. De rechter zal dus het hele besluit weer onder de loep nemen.

De gemeente gaat vanaf 1 januari 2018 streng optreden tegen de illegale verhuur via AirBnB en andere huizendeel-websites. Indien de gemeente een overtreder weet op te sporen zullen zij bijna altijd overgaan tot het opleggen van een bestuurlijke boete, maar een last onder dwangsom behoort ook tot de mogelijkheden.

Bestuurlijke boete meldplicht AirBnB?

Vanaf 1 januari 2018 dient iedereen die een woning gebruikt voor vakantieverhuur aan toeristen daar melding van te maken bij de gemeente Amsterdam. Deze meldplicht heeft als doel om de door de gemeente ingestelde limiet van 60 overnachtingen te handhaven. Op het moment dat de gemeente bij een controle huurders aantreft in een woning zonder dat hier melding van gemaakt is, zal een boete van € 6000,- worden opgelegd. Deze boete ziet enkel op het schenden van de meldplicht en kan dus in combinate een andere boete worden opgelegd.

Door te voldoen aan de meldplicht, gaat u ook akkoord met de daaraan verbonden voorwaarden. De aan de meldplicht verbonden voorwaarden zijn onder andere een limiet van 4 personen, toestemming van de VVE, een brandveilige woning of woonboot en ook de plicht om toeristenbelasting en inkomstenbelasting te betalen. Op het moment dat u niet aan deze voorwaarden voldoet, kunt u voor de overtreding een boete krijgen van € 20.500,-. Vanwege het punitieve karakter van een boete kunnen deze niet naast elkaar worden opgelegd zo menen wij, maar mogelijkerwijs denkt de gemeente daar anders over. Het is afwachten tot de eerste zaak zich bij de rechter voordoet over deze rechtsvraag.

U kunt echter ook een boete krijgen voor de verhuur via AirBnB indien u geen melding heeft gemaakt bij gemeente. Ook in dat geval bedraagt de boete € 20.500,-. U kunt een boete dus niet ontwijken door geen melding te maken bij de gemeente Amsterdam. Wel is het zo dat de melding van uw vakantieverhuur de gemeente sneller kan doen besluiten om langs te gaan voor een controle van de woning.

Conclusie

Bij een bestuurlijke boete airbnb is het raadzaam om de toezichthouder niet te veel informatie te verschaffen. Daarbij is de zienswijze een belangrijke fase indien de gemeente voornemens is om een bestuurlijke boete op te leggen. Tot slot is beroep of hoger beroep altijd nog een (bijna) laatste mogelijkheid om de bestuurlijke boete aan te vechten. Het is raadzaam om om altijd even contact met onze advocaat airbnb op te nemen voor een eerste vrijblijvend advies.

Lees ook:

Neem vrijblijvend contact met ons op.