Persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder

In de praktijk worden overeenkomsten veelvuldig aangegaan door vennootschappen. Niet alleen multinationals maken gebruik van dergelijke rechtspersoonlijkheid, maar ook steeds meer kleinere bedrijven. Het voordeel van het oprichten van een vennootschap is er onder meer in gelegen dat alleen de vennootschap aansprakelijk is voor de gevolgen van het handelen van de vennootschap en de bestuurder daar dus persoonlijk niet op kan worden aangesproken. Er zijn echter bijzondere omstandigheden, waarbij de bestuurder van de vennootschap, naast de vennootschap, aansprakelijk kan worden gehouden voor de gevolgen van het handelen van de vennootschap. Hierna zal in het bijzonder worden ingegaan op de bestuurdersaansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad.

Persoonlijk een ernstig verwijt

Omdat het uitgangspunt blijft dat de bestuurder niet aansprakelijk is voor het handelen van de vennootschap, dient er een hoge drempel te worden genomen.  Voor het aannemen van persoonlijke aansprakelijkheid is vereist dat de betreffende bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt ter zake van de benadeling door de vennootschap. Of een dergelijk verwijt kan worden gemaakt is weer afhankelijk van de aard en ernst van de normschending en de overige omstandigheden van het geval.

Onbetaald en onverhaalbaar blijven van vorderingen

Wanneer een schuldeiser wordt benadeeld, omdat facturen niet worden betaald, dan kan de bestuurder mogelijk aansprakelijk worden gehouden voor deze schade. Uit de rechtspraak blijkt dat er met name twee situaties zijn, waarin de bestuurder persoonlijk aansprakelijk kan zijn, namelijk wanneer:

  1. de bestuurder lichtvaardig namens de vennootschap heeft gehandeld en
  2. de bestuurder heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de vennootschap haar verplichtingen niet is nagekomen.

Lichtvaardig namens de vennootschap handelen

Om tot de conclusie te komen dat de bestuurder lichtvaardig heeft gehandeld wordt als maatstaf genomen dat persoonlijke aansprakelijkheid kan worden aangenomen, wanneer de bestuurder bij het aangaan van de overeenkomst wist dat de vennootschap haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen en ook geen verhaal zou bieden. Wel zal dus moeten worden aangetoond dat de bestuurder dus al vooraf wist of behoorde te weten dat de vennootschap de overeenkomst niet zou kunnen nakomen, hetgeen doorgaans moeilijk te bewijzen is.

Bewerkstelligen of toelaten dat vennootschap niet nakomt

Wanneer een bestuurder ervoor zorgt, dan wel toelaat dat de vennootschap haar verplichtingen niet nakomt, dan geldt als maatstaf dat het handelen van de bestuurder in de betreffende omstandigheden dusdanig onzorgvuldig moet zijn dat hem daarvan persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. In de praktijk komt dit doorgaans neer op verhaalsfrustratie.

Conclusie

Het is dus mogelijk dat bestuurders persoonlijk aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door een vennootschap. Om tot een dergelijke aansprakelijkheid te komen moet aan de hand van de concrete omstandigheden van het geval worden beoordeeld of de bestuurder persoonlijk een voldoende ernstig verwijt valt te maken. Mocht u met een dergelijke situatie te maken, of als bestuurder of als schuldeiser, neem dan vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Neem vrijblijvend contact met ons op.