Zoekt u een advocaat ambtenarenrecht in Amsterdam? Dan bent u bij Quest advocaten op het juiste adres. Door decennia lange ervaring op te doen met het adviseren en procederen over het ambtenarenrecht, behoren wij tot de absolute specialisten op dit bijzondere deel van het arbeidsrecht. Wij adviseren zowel ambtenaren als overheidsinstanties bij het bepalen van een strategie in ontslagprocedures of zaken waarbij een ambtenaar ziek of arbeidsongeschikt is geraakt. Ook ongelukken en strafbare handleidingen die gedurende de werktijd plaatsvinden behandelen onze advocaten ambtenarenrecht.

Indien u in dienst bent bij de overheid bent u naar alle waarschijnlijkheid ambtenaar en wordt uw rechtspositie beheerst door het ambtenarenrecht. Daardoor heeft u een andere positie dan een werknemer die werkzaam is krachtens een arbeidsovereenkomst. Het ambtenarenrecht wijkt immers af van het arbeidsrecht. De bepalingen die gelden voor werknemers in de civiele sector zijn op de ambtenaar niet van toepassing.

De aanstelling van een ambtenaar

Ambtenaren worden middels een eenzijdig besluit aangesteld, terwijl werknemers in de civiele sector een overeenkomst aangaan. Daardoor zijn vele regels anders, waaronder de regels met betrekking tot het ontslag. Die regels zijn opgenomen in het CAR-UWO of het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR). Voor politie ambtenaren geldt het Besluit algemene rechtspositie politie (BARP). In die rechtspositionele regelingen staan alle bepalingen met betrekking tot ontslag, (dis)functioneren, disciplinaire sancties, reorganisatie en arbeidsongeschiktheid. Vanwege de constante wijziging in deze regelgeving is het raadzaam om een advocaat ambtenarenrecht in te schakelen.

Het aanstellingsbesluit

Als gezegd wordt de ambtenaar aangesteld op grond van een aanstellingsbesluit. In het aanstellingsbesluit worden de functie en de bezoldiging vastgesteld alsmede de duur van de aanstelling. Alhoewel er grote verschillen zijn tussen ambtenaren en werknemers geldt tegenwoordig ook in het ambtenarenrecht dat een aanstelling niet meer voor het leven is. Ook ambtenaren krijgen steeds vaker een aanstelling op proef of een tijdelijke aanstelling. Hoe vaak en onder welke voorwaarden dat kan, verschilt per geval. Neemt u dan ook contact op met een specialist A indien u vragen heeft over uw aanstelling of verlenging dan wel beëindiging daarvan. Onze advocaat ambtenarenrecht in Amsterdam, Dennis Coppens, heeft deze specialistische kennis in huis.

Disfunctioneren van een ambtenaar

Over het algemeen wordt met de ambtenaar éénmaal per jaar een functioneringsgesprek gehouden. In dat gesprek kunnen de ambtenaar en het bevoegd gezag beiden hun visie geven op het functioneren. Op grond van die gesprekken wordt de ambtenaar uiteindelijk beoordeeld. Zo’n beoordeling is een belangrijk moment, omdat de beoordeling de basis vormt voor een promotie of salarisverhoging. Andersom kan een negatieve beoordeling grote gevolgen hebben voor de aanstelling. Het is daarom van groot belang dat de beoordeling op een zorgvuldige wijze tot stand komt. Daarvoor gelden regels. Indien de ambtenaar het niet eens is met de beoordeling of de wijze waarop die tot stand is gekomen, kan daartegen bezwaar of beroep worden aangetekend. Quest advocaten kan u daarin adviseren en bijstaan.

Disciplinaire procedures tegen een ambtenaar

Ambtenaren worden vaker dan andere werknemers geconfronteerd met disciplinaire sancties. Dat komt omdat een ambtenaar vaak een voorbeeld functie vervult. Ook gedragingen in privé kunnen een ambtenaar worden verweten. Denk bijvoorbeeld aan de politie ambtenaar die te diep in het glaasje heeft gekeken en achter het stuur zit. Aan een disciplinaire sanctie gaat altijd een disciplinair onderzoek vooraf. Dat onderzoek moet aan bepaalde regels voldoen. Daarnaast moet de ambtenaar worden gehoord en in staat worden gesteld om zijn zienswijze te geven. De sancties die kunnen worden opgelegd zijn o.a.: berisping, verlaging van salaristrede, schorsing en ontslag.

Advocaat ambtenarenrecht in Amsterdam? Waarom Quest advocaten

Indien u met een disciplinaire sanctie of strafontslag wordt geconfronteerd, neemt u dan direct contact op met een specialist. De regelgeving is complex en er gelden fatale termijnen. Een te late reactie van uw kant kan dus grote gevolgen hebben voor uw carrière. Onze advocaten beschikken over zeer actuele kennis op het gebied van het ambtenarenrecht en kunnen u direct voorzien van een juist advies.

Neem vrijblijvend contact met ons op.