Bestuursrecht

U bent hier://Bestuursrecht
Bestuursrecht2018-09-25T10:44:33+00:00

Het bestuursrecht regelt hoe en wanneer een bestuursorgaan van de overheid kan ingrijpen in de openbare rechtsorde, de rechten en plichten van burgers, bedrijven en instellingen (onderdanen). In de relatie van overheid en onderdanen is in principe sprake van machtongelijkheid. De overheid bepaalt wat de onderdanen wel of niet mogen. Dat is in het privaatrecht in principe anders. Daar zijn partijen in principe gelijk en bepalen burgers, private instellingen en bedrijven zelf wat zij doen of met anderen afspreken. Waar tussen private partijen sprake is van machtsongelijkheid mogen deze machtsverschillen alleen door de wet opgeheven worden, dus waar de wetgever (de volksvertegenwoordiging) dat nodig acht, zoals bijvoorbeeld in het arbeidsrecht.

Een wezenlijk en kenmerkend verschil tussen het bestuursrecht en het privaatrecht is dat onderdanen voor de wet gelijkwaardig zijn. Met de belangen van anderen hoeven deze onderdanen in beginsel geen rekening te houden, tenzij de wet dat bepaalt.

In de relatie van de overheid tot de onderdanen is er in principe altijd sprake van eenzijdig door de overheid bepaalde rechtsgevolgen die echter ook bepalend kunnen zijn voor de rechten van niet direct betrokkenen. De overheid moet in principe rekening houden met de belangen van alle onderdanen bij het nemen van haar besluiten en deze in principe onderzoeken en tegen elkaar afwegen alvorens een bestuursrechtelijk besluit te nemen. Een besluit van een bestuursorgaan heeft altijd consequenties, hoe klein ook, voor iedere burger. Burgers en bedrijven betalen het belastinggeld waar de overheid de uitvoering van haar besluiten mee bekostigt.

Volgens het bestuursrecht mag de overheid en diens bestuursorganen niets zelf bepalen, tenzij het wordt toegestaan door een wettelijk voorschrift dat op democratische wijze tot stand is gekomen.

Het bestuursrecht beslaat allerlei rechtsgebieden en beleidsterreinen, bijvoorbeeld:

  • het onderwijs, door de subsidiering daarvan te verbinden aan wettelijke voorschriften en voorwaarden
  • ambtenarenrecht (de rechtspositie van werknemers in dienst van de overheid)
  • belastingrecht
  • vergunningen (bijvoorbeeld horeca, openbare evenementen, milieu en bouwrecht)
  • ruimtelijke ordeningsrecht (bijvoorbeeld bestemmingsplannen)
  • vreemdelingenrecht en asielbeleid
  • handhavingsbeleid (economische orde)
  • socialezekerheidsrecht (rechten van burger op een bepaalde uitkering, zoals een werkloosheidsuitkering, ziektewetuitkering of een bijstandsuitkering)

Neem vrijblijvend contact met ons op.