Onroerend goedrecht

Kort samengevat houdt dit met name in de koop en verkoop van onroerende zaken, maar ook alles wat betrekking heeft op erfdienstbaarheden, kettingbedingen, financierings- en andere voorbehouden etc.

Uitsluitend via een notaris kunnen onroerende zaken worden overgedragen.

Problemen voortvloeiend uit koop- en verkoopovereenkomsten vallen vaak niet onder de bevoegdheid van kantonrechter, zodat geschillen dan uitsluitend door advocaten bij een Rechtbank aangebracht kunnen worden.

Staan er clausules in een koopovereenkomst c.q. leveringsakte die u niet begrijpt, dan wel dat zij u niet welgevallig zijn, dan dient er na advies zo mogelijk actie worden ondernomen ter verbetering/aanpassing.

Appartementsrechten

In ons Burgerlijk Wetboek, boek 5 BW titel 9, worden de meeste rechten en plichten ter zake van appartementseigenaren weergegeven. Ook de rechten en verplichtingen van appartementseigenaren binnen een Vereniging van Eigenaren (VvE) worden daar met name behandeld.

Quest Advocaten houdt zich veelvuldig bezig met:

  • Verwikkelingen omtrent niet nagekomen verplichtingen uit inkoop-/verkoopovereenkomst;
  • Verborgen gebreken met betrekking tot het ge- of verkochte;
  • Beroepsmogelijkheden op financieringsvoorbehouden;
  • VvE-bepalingen.

Vrijblijvend advies vragen bij ons is altijd mogelijk.

Neem vrijblijvend contact met ons op.