Ben u verzekerd voor rechtsbijstand? Vaak vergoedt uw verzekeraar in dat geval onze kosten. Op die manier kunt u gebruik maken van de expertise van een advocaat, maar dekt uw verzekering de kosten. Neem kosteloos en vrijblijvend contact met ons op, zodat wij u kunnen informeren over de mogelijkheden.

Waarom een externe advocaat?

Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft kunt u in veel gevallen een juridische procedure door een advocaat laten behandelen, maar dan op kosten van uw verzekeraar. Veel verzekerden geven er daarom de voorkeur aan om hun zaak neer te leggen bij een externe advocaat.

Er kunnen tal van redenen zijn waarom het uw voorkeur heeft uw zaak door een onafhankelijke externe advocaat te laten behandelen. Omdat dit ook met de nodige regelmaat wordt verzocht hebben rechtsbijstandsverzekeraars doorgaans een uitgebreide regeling, met daarin de voorwaarden waaronder een dossier aan een externe advocaat kan worden uitbesteed.

Wettelijke regeling

Het recht om een advocaat, op kosten van de verzekering, in te schakelen (althans de vrije advocaatkeuze) vloeit voort uit een Europese Richtlijn. De regeling is vervolgens opgenomen in de Nederlandse Wet op het financieel toezicht. In Artikel 4:67 Wet op het financieel toezicht is bepaald:

Een rechtsbijstandverzekeraar draagt er zorg voor dat in de overeenkomst inzake de rechtsbijstanddekking uitdrukkelijk wordt bepaald dat het de verzekerde vrij staat een advocaat of een andere rechtens bevoegde deskundige te kiezen:

a.om zijn belangen in een gerechtelijke of administratieve procedure te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen; of

  1. indien zich een belangenconflict voordoet.

Via jurisprudentie van het Europees Hof is uiteindelijk een nadere precisering van het recht op vrije advocaatkeuze gekomen. Opgemerkt moet worden dat de vrije advocaatkeuze niet alleen van toepassing is op gevallen waarbij een rechtsbijstandsverzekering is afgesloten. In voorkomende gevallen kan het ook zo zijn dat u via uw vakbondslidmaatschap recht heeft om een externe advocaat in te schakelen op kosten van de vakbond. Mocht u daar vragen over hebben, neem dan ook contact met ons op voor nadere informatie.

Rechtsbijstandverzekering en vergoeding advocaatkosten

Veel rechtsbijstandsverzekeraars stellen vaak wel enige beperkingen aan de vrije advocaatkeuze, bijvoorbeeld door middel van een kostenmaximum of een eigen risico. De hoogte van een kostenmaximum dat een externe advocaat in rekening kan brengen voor de behandeling van uw zaak, c.q. het te betalen eigen risico verschilt per verzekeraar en is voorts afhankelijk van het soort geschil.

Procesvertegenwoordiging verplicht

Een groot aantal zaken kan namelijk ook zonder tussenkomst van een advocaat behandeld worden. Op grond van de wet mag bijvoorbeeld over geschillen tot € 25.000,- zonder advocaat geprocedeerd worden. Ook in geval van geschillen uit hoofde van bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst of huurovereenkomst kan een procedure worden gevoerd, zonder de bijstand van een advocaat. Bij geschillen boven de € 25.000,- (behoudens een aantal specifieke uitzonderingen) is procesvertegenwoordiging middels een advocaat verplicht en zijn de mogelijkheden om een externe advocaat in te schakelen ruimer.

Second opinion

Ook kan het zijn dat gedurende de behandeling van het dossier door de rechtsbijstandsverzekeraar er een verschil van inzicht ontstaat over de wijze van behandelen. Wanneer u het niet eens bent over de te voeren strategie of zich niet kunt vinden in het advies van de rechtsbijstandsverzekeraar dan bieden de polisvoorwaarden doorgaans ook een uitgebreide regeling om een second opinion in te winnen. Ook dan is het uiteraard raadzaam om een externe advocaat te raadplegen, althans het verschil van inzicht aan een dergelijke advocaat voor te leggen.

Neem vrijblijvend contact op

Heeft u nog vragen over de mogelijkheid om uw kosten voor externe rechtshulp vergoed te krijgen? Of heeft u behoefte aan een second opinion? Neem dan contact op met een van onze advocaten om u geheel kosteloos en vrijblijvend te laten informeren over de financiële mogelijkheden en voorwaarden die in uw geval gelden. Bel 020 – 623 45 77 of vul het formulier in en wij nemen contact met u op!