Op het moment dat er inbreuk is op uw merkrecht, wilt u zo spoedig mogelijk een verbod hebben op het gebruik van uw merkrecht. Onze merkenrecht advocaten kunnen u door middel van een kortgeding helpen met het verkrijgen van een verbod om de inbreuk op het aan u toebehorende merkenrecht te staken. Naast een verbod om nog inbreuk te maken op uw merkrecht, wilt u ook een schadevergoeding eisen voor de schade die u hebt geleden. Wij vertellen u kort wanneer en hoe dit mogelijk is.

Schadevergoeding eisen bij oneerlijk merkgebruik

Indien men weet of moest weten dat er sprake was van merkinbreuk, is er in beginsel een grond voor schadevergoeding. De rechter heeft op grond van artikel 2.21 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom verschillende mogelijkheden om de door de merkinbreuk ontstane schade te compenseren. Zo is er de mogelijkheid van een schadevergoeding, winstafdracht, afgifte van de inbreuk makende goederen etc.

Artikel 2.21 BVIE

Artikel 2.21 van het Benelux-verdrag geeft de rechter twee mogelijkheden voor de vaststelling van de schadevergoeding bij merkinbreuk. De eerste optie is maatwerk waarbij de rechter rekening houdt met alle gevolgen van dien. Dus naast de gemiste omzet/winst van de merkhouder, mag de rechter ook de morele schade meewegen bij het vaststellen van de schadevergoeding. Het kan echter niet zo zijn dat naast de gemiste winst van de merkhouder en de onterecht genoten winst van de inbreukmaker, daar ook nog de immateriële schade voor vergoeding in aanmerking komt. Dit kan alleen indien de rechter van mening is dat de inbreuk te kwader trouw was of als de omstandigheden van het geval dit rechtvaardigen.

Daarnaast heeft de rechter op grond van sub B ook de mogelijkheid om de schade vast te stellen aan de hand van een forfaitair systeem. In dat geval moet het bedrag ten minste gelijk zijn aan het bedrag dat bijvoorbeeld aan royalty’s betaald had moeten worden of het bedrag dat de inbreukmaker had moeten voldoen indien hij om toestemming van de merkhouder had gevraagd.

Algemeen

Een partij die inbreuk maakt op een merkrecht dient zich te realiseren dat merkhouders over het algemeen streng en actief optreden tegen ongeoorloofd gebruik van de aan hen toebehorende merkrechten. Dit is deels te verklaren door het feit dat van hen een actieve houding verwacht wordt, omdat in het geval zij niet actief optreden tegen inbreuken, zij de kans lopen dat er verwatering van het merk plaatsvindt.

Ook dient u zich te realiseren dat er in intellectuele eigendomsrecht-rechtszaken in beginsel gewerkt wordt met een proceskotenveroordeling waarbij de daadwerkelijk gemaakte kosten worden toegewezen aan de winnende partij. Bovenop de schadevergoeding voor een merkinbreuk komen dan de kosten voor de advocaat van de wederpartij in het geval u de procedure verliest.

Neem vrijblijvend contact met ons op.